2019 წელს ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ განხორციელებული ტყის აღდგენითი სამუშაოები

18

ეროვნული სატყეო სააგენტო ინფორმაციას ავრცელებს გასული წლის განმავლობაში ტყის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების თაობაზე. კერძოდ, ჩატარდა ინტენსიური სამუშაოები ტყის ინვენტარიზაციის, ტყის მოვლა-აღდგენის, ხე-ტყის ორგანიზებულად დამზადებისა და მრავალმიზნობრივი ტყითსარგებლობის ხელშეწყობის მიმართულებით.

• ტყის აღდგენის სამუშაოები განხორციელდა 214 ჰა ფართობზე, მათ შორის ბორჯომის ნახანძრალი ტყის ტერიტორიაზე.

• ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები განხორციელდა ლაგოდეხის სატყეო უბნის 21 116 ჰა ფართობზე.

• სამუშაოები დაიწყო ლენტეხის სატყეო უბნის 76 393 ჰა და ახმეტის 64 894 ჰა ფართობებზე.

• საკანონმდებლო ცვლილებებით დარეგულირდა ტყითსარგებლობის მიმართულებები.

კომენტარები