შეზღუდვები უნდა განხორციელდეს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და მართლმადიდებლური ღვთისმსახურების განხორციელების პროცესზეც – “თავისუფალი დემოკრატების” მიმართვა საქართველოს ხელისუფლებისადმი

20

პარტია “თავისუფალი დემოკრატები” საგანგებო განცხადებით მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას, რათა მან,  ადამიანთა სიცოცხლე და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, შეზღუდვები თანაბრად და სრულფასოვნად გაავრცელოს მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ყველა სუბიექტზე, მათ შორის, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და მართლმადიდებლური ღვთისმსახურების განხორციელების პროცესზეც:

“თავისუფალი დემოკრატები” მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, იმოქმედოს იმ პასუხისმგებლობით, რომელსაც მას საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა აკისრებს.

საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო სამართლით, რომელსაც მიერთებულია საქართველო და, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შემადგენელი ნაწილია, აღიარებულია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები; მათი დაცვა და უზრუნველყოფა საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობას წარმოადგენს.

იმისათვის რომ უზრუნველყოფილი იქნას ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებათა და თავისუფლებათა ეფექტური დაცვა, კანონმდებლობა ხელისუფლებას ნებას რთავს, საჭიროების შემთხვევაში შეზღუდოს მათი რეალიზება, თუკი ეს აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის, სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა თუ სხვა ლეგიტიმური მიზნებიდან გამომდინარე.

ომის ან სხვა საგანგებო სიტუაციის დროს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ერის სიცოცხლეს, კანონმდებლობა კიდევ უფრომეტ თავისუფლებას ანიჭებს სახელმწიფო ხელისუფლებას, რათა მან, სიტუაციის აუცილებლობიდან გამომდინარე, მოახდინოს ადამიანის გარკვეულ უფლებათა და თავისუფლებათა შეზღუდვა.

დღეს საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, კორონა ვირუსის პანდემიის გამო, საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. შექმნილ კრიზისულ სიტუაციაში განსაკუთრებით გაზრდილია ხელისუფლების ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, სწორი ბალანსირება მოახდინოს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს შორის და ერთი უფლების რეალიზების მიზანშეწონილი და პროპორციული შეზღუდვით გადაარჩინოს სხვა უფლებები მოსპობისა და განადგურებისაგან.

ვინაიდან კორონა ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ ყველაზე ეფექტურ ზომად მთელ მსოფლიოში ადამიანებს შორის ფიზიკური კონტაქტის მაქსიმალურად შეზღუდვაა მიჩნეული და სწორედ ასეთ შეზღუდვებს ითვალისწინებს საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობაც, ხელისუფლება ვალდებულია ეს შეზღუდვები თანაბრად და სრულფასოვნად გაავრცელოს მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ყველა სუბიექტზე, მათ შორის, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასა და მართლმადიდებლური ღვთისმსახურების განხორციელების პროცესზეც, რათა გადაარჩინოს ადამიანთა სიცოცხლე და ჯანმრთელობა.

ამის უზრუნველყოფა საქართველოს ხელისუფლების პოზიტიურ ვალდებულებას წარმოადგენს როგორც ქვეყნის შიდა სამართლიდან, ისე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე. შექმნილ სიტუაციაში ამ ვალდებულების ჯეროვნად შესრულება წარმოადგენს ხელისუფლების უპირველეს პასუხისმგებლობას საკუთარი ხალხის წინაშე,” – ნათქვამია “თავისუფალი დემოკრატების” განცხადებაში.

კომენტარები